Reglement

Wedstrijdreglement SelfieBOX

Dorpsdagactie 2015

Artikel 1:
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de SelfieBOX Dorpsdagactie 2015 wedstrijd georganiseerd door SelfieBOX, Guyotdreef 1B, Brasschaat (hierna ook vermeld als de organisatoren).

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

 

Artikel 2:

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België. 
Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.
SelfieBOX houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door SelfieBOX opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

  • Men kan alleen deelnemen aan de wedstrijd tijdens het “Jan en Alleman” en “Dorpsdag” evenement op respectievelijk 30/08/2015 en 06/09/2015. U kan meerdere keren deelnemen  maar er wordt slechts een deelname per evenement aanvaard.
  • Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct registreren met e-mailadres, naam, voornaam.
  • De login (e-mailadres, naam, voornaam) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deelneemt, moet correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten. Wanneer duidelijk blijkt dat gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Deze persoon wordt eveneens uitgesloten voor verdere deelneming aan de wedstrijd;
  • SelfieBOX houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.
  • Elke persoon kan slechts 1 prijs winnen.


Artikel 3:
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 4:
Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Artikel 5:
De winnaar wordt bepaald door loting door middel van een onschuldige kinderhand. De prijstrekking zal worden gefilmd en integraal op de website
www.SelfieBOX.be getoond worden. De trekking vindt plaats op zondag 13 september 2015.
De trekking van de winnaar kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 6:
De deelnemers hebben bij registratie hun e-mailadres en telefoonnummer opgegeven. De winnaar wordt persoonlijk op zijn/haar opgegeven e-mail of telefoonnummer gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 7:
De prijzen zijn uitgeschreven op naam, en zijn niet overdraagbaar.


Artikel 8:
De prijs, omschreven als het gebruik van de
SelfieBOX volgens de basisformule op de datum van het evenement zoals aangegeven door de deelnemer op het formulier. Deze prijs zal niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. 
De prijs is BTW inbegrepen. 

Artikel 9:
Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De naam van de winnaar wordt desgevallend vermeld op de site 
www.SelfieBOX.be 


Artikel 10:

SelfieBOX garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 
Door het invoeren van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U erkent en aanvaardt dat uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zullen worden voor de opvolging in het kader van de actie
SelfieBOX Dorpsdagactie 2015.
U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. U kunt deze rechten uitoefenen door uw vraag hiertoe te sturen naar [email protected] met een duidelijke verwijzing naar de
SelfieBOX Dorpsdagactie 2015.
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 11:

SelfieBOX oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door SelfieBOX toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.SelfieBOX.be. In geen geval kan SelfieBOX aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Ondanks alle voorzorgen die
SelfieBOX aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enzomeer). Dergelijke fouten binden SelfieBOX niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 12:
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.